MŮŽETE TĚŽE UŽITOVAT ČTENÍ TOTO >>
ZZZZIIIIIIIPPPPPP! Vykonává-li muž svou potřebu, nesmí se některé věci uspěchat - jak jeden mladý muž zjistil, není to až tak jednoduché. ...

The Morality of Free Markets
fShare
0
Pin It

Kapitalistické přemlouvání vs. socialistický diktátekonomice...

Je tomu už skoro jedenáct let, kdy byla zbourána Berlínská zeď, avšak oblíbenost socialismu se dodnes nevytratila a stále má pár vûrných příznivců. Vûtšinou jde o skupinu lidí, kteří žijí v dotovaných bytech, mají zadarmo zdravotní pojištûní a vûří, že jim socialismus poskytuje více příležitostí k materiálním ziskům.

Čím to? Jednoduchá odpovûď: kapitalismus je brán jako sobecký systém, kde každý usiluje především o osobní úspûch, zatímco socialismus mnohým připadá více kolektivní, soustřeďující se také na jiné hodnoty než jenom materiální.

Výstižnû to vyjádřil americký ekonom Joseph Schumpeter, anti-socialista, citátem: "Socialismus chce dokázat nûco více, nejen poskytnout lidem stravu." Pochopitelnû, že všichni musí jíst aby přežili, ale jak pravil jeden učitel etiky, lidé potřebují k životu více než vodu a chléb.

Může jim to kapitalismus dát?

Myslitelé, kteří se zabývají problémy volného trhu, jsou toho názoru, že ano.

Není to přece jenom náhoda, že kapitalismus I liberalismus vyspûli ve stejnou dobu (v 18. a 19.století) a že původní snaha liberalismu byla podporovat vládu, která by respektovala lidská práva a svobodu. "Volný trh je jediný ekonomický systém poskytující svobodu volby," řekl David Kelley, výkonný ředitel institutu Objectvie Studies, který se zabývá studováním tvorby novelistky a filozofky Ayny Randy.

Kelley si myslí, že v socialistické společnosti je človûk vymezený "společností" nebo tûmi, kteří se činí jejími mluvčími. Vztahy mezi lidmi v socialistické společnosti jsou organizovány silou, která je k vedení lidí nezbytná a jakákoli osobní svoboda a potûšení je pouze na libosti "společnosti."

"Síla je zaručenû spíše fyzická než duševní. Jde o vyhrožování, ne o znalost," říká Kelley. Naproti tomu v kapitalistické společnosti je individualitû umožnûno dosahovat vlastních cílů. Ve svobodné společnosti spolu lidé vycházejí pouze dobrovolnû.

"Jediné společenské omezení, které souvisí s kapitalismem je to, že ti kteří vyžadují služby od jiných, musí nabízet na oplátku přimûřené hodnoty," dodává.

Když človûk v kapitalismu uskuteční transakci, musí s partnerem dosáhnout vzájemnû přijatelné dohody. Jestliže je jedna strana nespokojená, k transakci nedojde.

Na rozdíl od aristokratů a socialistických politiků podnikatelé nerozkazují, ale přesvûdčují. Obchodníci se snaží získat klienta, chtûjí, aby si zakoupil jejich zboží, banka chce, aby si u ní uložil peníze, potenciální partneři chtûjí, aby se k nim přidal a po dûlnících zamûstnavatel chce, aby pro nûho pracovali.

Bûhem mého pobytu v Kalifornii jsem byl zprvu zaskočen vûtou: "Mohu vám nûjak pomoci?" kterou mne vítali snad v každém obchodû. Zprvu jsem mûl pocit, že si mysleli, že nûco ukradnu. Jejich chování mi připomíná to, jak se mnou kdysi zacházeli na rakouských hranicích.

Tûžko by se to srovnávalo se způsoby v bývalém Československu, kdy policie místo hlídání zboží chránila arogantní a neschopné prodavače. Nebylo by se čemu divit, kdyby tehdy nûkterý klient na prodavače zaútočil, protože zboží bylo vskutku nekvalitní.

Nicménû, výše uvedená vítací vûta je v tržním hospodářství klíčovým bodem, což potvrzují i slova amerického ekonoma Donalda McCloskeyho: "Nejdříve si musíte se zákazníkem vybudovat určitý vztah, získat jeho důvûru, teprve potom ho můžete začít přesvûdčovat o kvalitû vašich služeb či zboží. Osobní kontakt je opravdu velmi důležitý."

Podle Roberta Sirica, prezidenta Acton Institute for the Study Religion and Liberty, je oním klíčovým bodem svoboda. Tvrdí, že uskutečnûní obchodu jinak není možné. "To, co dûláme z donucení, nemůže být efektivní. Účinná je pouze přirozená a svobodná volba."

Kritikové kapitalismu jsou toho názoru, že motivace zisku pouze podnûcuje obchodníky k převádûní penûz z jedné firmy do druhé v jejich prospûch, a tudíž kapitalismus neposkytuje motiv pro charitativní práci a vyvíjení osobnosti.

Skrblík nebo Ewing

Podnikatelé jsou odjakživa považováni za sobce a hamouny, kteří se nezajímají o okolí. Jako strýček Skrblík od Disneye či J.R. Ewingz Dallasu.

"Nevûřím, že kapitalismus zaručuje bezchybnou tržní ekonomiku, ale ze všech systémů je tomu nejblíže," říká Sirico. Porovnáme-li život před a po sametové revoluci, je jasné, že ani socialismus z lidí nevyhnal sobectví a chamtivost.

Paul Crag Roberts ve své knize Inside the Communist Economy (1990) poukazuje na životní styl členů tehdejší vlády vlastnících limuzíny a šoféry, velké vily s bazénem, služebnictvo,kuchaře a spíže s nejlepším jídlem a vínem. V tu samou dobu mûli obyčejní lidé problémy sehnat základní zboží.

Museli stát hodinové fronty na chléb, cukr,kapustu či mléko a když sehnali mýdlo, prací prostředky, šampón a zubní pastu, byl to opravdu úspûch.

Bohatí lidé v kapitalistických zemích dosáhli svého úspûchu a postavení tvrdou prací, ale elita Československa svého blahobytu dosáhla triky a podvody. Až na pár zastánců kapitalismu se málokdo odvážil proti tomu systému bojovat. Ayn Rand patří mezi ty, kteří svůj postoj prosadili psaním.

Moc egoismu

Základem její morálky je egoismus, dokonce tak pojmenovala i svou knihu, Moc egoismu. Z tohoto románu každý pochopí, že nemá na mysli sobectví v bûžném slova smyslu.

Ayn je I autorka románu The Fountainhead. Je to příbûh architekta Howarda Roarka, který bojuje o úspûch a uznání, aniž by se podřizoval kritice či kopíroval konkurenci. Pevnû vûří ve své umûlecké cítûní a nenechá se ovlivňovat.

Zpočátku navrhuje pouze malé a nevýnosné projekty, ale dûlá to, čemu vûří a co ho baví. Kdyby postupoval podle rad okolí, dosáhl by úspûchu mnohem dříve, ale pro Howarda znamenala čest mnohem více než bohatství. Jinými slovy, Roark odmítal prodávat výrobek, kterému sám nevûřil. Bez ohledu na možný výdûlek. Zkrátka, lze úspûšnû podnikat a motivace nemusí být pouze finanční, lze získat I hodnoty emocionální.

Ayn neuznává názor, že existuje morální povinnost dobročinnosti, stejnû tak, jako sobectví nemůže být dobročinné. Naprosto s ní souhlasím. Je to přece přirozené, brát ohledy na jiné, sympatizovat s jejich neštûstím a pomoci, jak je v našich silách. Není to naše povinnost, ale pomáháme.

Šetrnost kapitalismu

Kapitalistické zemû mají nespočet organizací, prostřednictvím kterých můžete poskytnout pomoc neznámým lidem. Dříve se pomáhalo pouze načerno a vûtšinou jen v určitém okruhu lidí, oficiálnû nesmûla existovat žádná charitativní organizace. Nyní je to však jinak. Kapitalismus podnûcuje obyvatelstvo k investivci kapitálu a oni pak mohou získat výnosy z této investice. Pokud nejsou peníze řádnû uloženy nebo investovány, lidé mají tendenci všechno utratit, aby o to nepřišli.

Nic nového Minimálnû od dob Charlese Dickense byli podnikatelé charkterizovánij jako lidé žijící podle šablony. Avšak zastánci volného trhu s tímto výrokem nesouhlasí.

Tvrdí, že podnikání není opakování jedné rutiny dokola, ale hledání nûčeho nového a v tom tkví jeho úspûšnost. Studenti kapitalismu se domnívají, že dobří podnikatelé hledají nové způsoby, jak co nejlépe uspokojit klienta, novými produkty či technologií. "Podnikání je velmi kreativní činnost, stejnû tak,jako psaní románu nebo vytesávání sochy," říká Kelley.

"Potřebujete k tomu jak představivost a kuráž tak odolnost vůči konkurenci," dodává. Produktivita je úmûrná nejen tvůrčí aktivitû, ale i schopnosti nápad realizovat.

Byl bych nesmírnû potûšen, kdybyste se teď všichni zamysleli nad reklamním billboardem od firmy Phillips, kde se píše "Let's Make Things Better." (Proč to všechno ještû nevylepšit?) Nechte vašich hádek, překonejte strach a žárlivost, to všechno vás jen brzdí. Buďte smûlí a rozumní a pak bude Česká republika s respektem uznávaná a vy na to budete moci být pyšní.

Nechcete přece pořád zapadat do východního bloku znovuzrozených.

Takže do toho!

Naše mise

1. Chcete-li si myslíte
Uděláte-li si lidé myslí si myslí, budou tě miluju. Pokud jste opravdu si myslí, budou vás nenávidět.
2. Sdělit světu pravdu
Když si jen říct pravdu, začnete vydělávat důvěru, jako novináři, naším posláním je říkat pravdu.
3. Aby se budete smát
Chceme, aby se budete smát, smích, úšklebek, škleb, nebo úsměv, když se snažíme najít vzhůru života ve vší zla kolem nás.

Name Day/Svatek

Yesterday : Sandra Today : Bartoloměj Tomorrow : Radim After tomorrow : Luděk

GROOVE ARMADA - Goodbye Country (Hello Nightclub)
Vlastimil Beránek

Dvojice Tom Findlay a Andy Cato alias Groove Armada patří k muzikálně nejinteli [ ... ]

Populární anomálie Marilyn Manson
Ondřej Formánek Marilyn Manson

Bylo to někdy na přelomu let 1989 a 1990, když se Brian Warner, toho času red [ ... ]

Rozhovor s Saši Gedeona
Eva Kolářová Saša Gedeon

Saša Gedeon Narodil se v roce 1970 v Praze, ale jelikož jeho maminka je Slovenka, žil do svých  [ ... ]

Rozhovor s Monikou Načeva a Láďa Pecha
Kamila Rozhovor s Monikou Načeva

Na počátku bylo amatérské A Studio, následovaly dva roky v Brně v Ha Divadle a mezitím začal [ ... ]

DIMITRI FROM PARIS - Sacre Blue
Keith Kirchner DIMITRI FROM PARIS - Sacre Blue

Představste si Paříž: romantické duše všude kolem. Pětačtyřicetihodinový pracovní týden [ ... ]

Smrtihlav
Ditaely

Začíná podzimní víkend. S partičkou jsme se rozhodli vyrazit na vejlet. Ne žádnou štreku, j [ ... ]

Co takhle dát si Salsu?
Hany Ševčíková Zakladatelka a lektorka taneční školy Salsa-Dance, Martina Anton

Martina Anton začala tancovat před dvacet tři roky, bez jakékoli dřívější taneční průpra [ ... ]

Magicka Muzika Roniho Size uchvatila Celý svet.
Tom Constabile Roni Size

Junglový mág, Roni Size, hovoří o slučování hudby s Tomem Constabilem.

Ostatní články

Computer Engineering Program Basic engineering education And computer science of computer systems At Faculty of Information Technology Sriprathum university Emphasis on the design of embedded systems, both hardware and software, instruction set, VLSI technology and networking. To meet the needs of the industry.

System stakes. Stakes or system are mainly interesting if you want to play with stakes that are high-risk. In order to bet on that just 3 out of FOUR stakes must be right.Although, on the flip side, it's necessary for you to take a drop-off of your ( ZCode System - zcodesystemexclusive ) general odd by doing this, on-the-one-hand, your chances to win grow ... But in the event that you bet on two or one underdogs you perform quite profitably and nevertheless can shove your chances again, Click here for more information and see ...